Prijs, betaling en voorwaarden 

Artikel 1

 1. Prijzen tours en dagtrips zoals aangeven op de website onder voorbehoud, deze zal worden bevestigd ten tijde van reservering.
 2. Voorschot van 50% wordt voldaan bij boeking. Overige 50% wordt uiterlijk 90 dagen voor vertrek betaald.
 3. Facturen worden verricht via betalingssysteem op de Puur Parijs website of electronisch verzonden naar het opgegeven e-mail adres van de klant.
 4. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen termijn te staan bijgeschreven op de rekening van Pure Paris, in Ierland.
 5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen weergegeven.
 6. Puur Parijs is gerechtigd om reiskosten en alle andere kosten en voorschotten verband houdend met de overeenkomst aan de klant in rekening te brengen.
 7. Indien de klant op enig moment niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is Puur Parijs gerechtigd haar prestaties op te schorten tot Puur Parijs de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 8. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 9. Indien de klant niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Puur Parijs gerechtigd om zonder nadere gebrekestelling en verminderd haar overige rechten, vanaf de vervaldag tot de dag ter algehele voldoening de klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
 10. In redelijk gemaakte (buiten)gerechteijke kosten die Puur Parijs maakt als gevolg van de niet-nakoming door de klant, komen voor rekening van de klant. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering van het totaalbedrag van de Tour of de Dagtrip die de klant bij Puur Parijs heeft geboekt.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 2

 1. Puur Parijs is slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat de klant schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Puur Parijs.
 2. De aansprakelijkheid van Puur Parijs is beperkt tot de bedragen die door Puur Parijs in de 6 maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft, in rekening zijn gebracht en door de klant zijn voldaan.
 3. Puur Parijs is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Puur Parijs voor indirecte schade waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 4. De in artikel 3 genoemde aansprakelijkheidsbeprekingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere klanten. Alsdan betaalt Puur Parijs aan alle klanten tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaande artikelen geldende schadevergoeding.
 5. Buiten de voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Puur Parijs geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één maand na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 7. Puur Parijs zal bij inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Puur Parijs is aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden indien zij onder verantwoordelijkheid van Puur Parijs werken.
 8. Opdrachtgevers vrijwaart Puur Parijs ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor de klant (nog te) verrichte(n) werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Puur Parijs. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Puur Parijs in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

 

Copyright van Puur Parijs handelsnaam, productnamen, teksten en iedere vorm van beeldmateriaal

Artikel 3

 1. De naam Puur Parijs, Mindful in Parijs, Zen-sational Paris en Sens-sational Paris, en alle andere namen die terug te vinden zijn op de Puur Parijs website mogen nooit en te nimmer gebruikt worden voor Dagtrips, Tours of retreats die buiten Puur Parijs worden georganiseerd en aangeboden door andere touroperators, organisaties of gidsen. Ook niet door organisaties of personen die (in het verleden) een samenwerking zijn aangegaan met Puur Parijs, of nog steeds samenwerken met Puur Parijs.
 2. Personen of organisaties die samenwerkingen zijn aangegaan en in samenwerking met Puur Parijs producten hebben ontwikkeld, geven Puur Parijs automatisch het recht deze producten te blijven gebruiken en verder te ontwikkelen, ook als de samenwerking door één van de partijen is opgezegd. Willen zij een vergelijkbaar product gaan aanbieden dan onthoud Puur Parijs hen het recht om de door Puur Parijs ontwikkelde tour of dagtrip, of de in samenwerking ontstane Tour, Dagtrip, of retreat te gaan verkopen in Parijs. Vergelijkbare woorden en marketingstaal mogen niet gebruikt worden en/of door Puur Parijs ontwikkelde verkoopstrategieën mogen niet gecopiëerd worden.
 3. Alle foto’s en video’s die gemaakt tijdens één van de Tours of Dagtrips naar Parijs, door de CEO, of één van de mensen die werkten in opdracht van Puur Parijs, of te gast waren op uitnodiging van Puur Parijs, blijven eigendom van Puur Parijs en kunnen nooit en te nimmer gebruikt worden voor nieuw bedachte tours, dagtrips of retreats.
 4. Deze foto’s en video’s mogen nooit gebruikt worden zonder directe toestemming van de CEO van Puur Parijs, Béatrice Boots; ook niet op persoonlijke websites of social media kanalen.
 5. De locaties van de tours en dagtrips die – al of niet in samenwerking – ontwikkeld zijn door Puur Parijs kunnen niet terugkomen in tours die buiten Puur Parijs om bedacht zijn door wie dan ook, ook niet door mensen die eerder meegewerkt hebben aan één van die tours of dagtrips in enige vorm van samenwerking met Puur Parijs.

 

Privacy en respect van grenzen

Artikel 4

 1. Puur Parijs behoud het voorrecht om mensen niet toe te laten tot een Dagtrip, Tour of retreat indien de (toekomstige) klant zich dwingend of onplezierig opstelt.
 2. Puur Parijs behoud het recht om klanten het recht te ontzien van verdere deelname aan een Dagtrip, Tour of retreat indien hun gedrag naar de tourleider of andere klanten onvriendelijke, grof of onredelijk wordt bevonden door de CEO of een medewerker. Indien dit zich voordoet hoeft het betaalde bedrag niet worden terugbetaald aan de klant in kwestie.
 3. Klanten mogen de CEO of welke medewerker dan ook niet stalken of lastig vallen. Dit geld voor gedrag waar de privacy van de betreffende persoon of de CEO geschaad wordt, offline of online. Dit geld ook voor medewerkers onderling, of medewerkers in verhouding tot de CEO of klanten.
 4. Gidsen, tour guides, en coaches tekenen een verklaring voordat de samenwerking start; de samenwerking mag door de CEO ten alle tijden verbroken worden.
0